موتور


تغییر سرعت در موتور سه فاز، کنترل سرعت در موتور dc

در این بخش توضیحات مختصری در مورد تغییر سرعت موتورهای سه فاز ارائه می گردد.

......


استپر موتور و سروو موتور

در این بخش توضیحات مختصری در مورد استپر موتور ارائه می گردد.

......


چگونگی کارکرد موتورهای پله ای و دالاندر

در این مقاله توضیحاتی در مورد موتورهای پله ای ارائه می گردد.

......


روش های راه اندازی موتورهای سنکرون و آسنکرون

در این مقاله توضیحاتی در مورد روش های راه اندازی موتورهای سنکرون ارائه می گردد.

......


راه اندازی موتور، فرکانس روی روتور، محافظت موتور

در این مقاله توضیحاتی در مورد راه اندازی موتورهای تکفاز آسنکرون ارائه می گردد.

......


موتور سه فاز در شبکه تکفاز، موتور با فاز شکسته

در این مقاله توضیحاتی در مورد چگونگی استفاده از موتورهای سه فاز در شبکه برق تکفاز ارائه می گردد.

......


موتور فال هابر، موتورهای بدون هسته، موتور تکفاز

در این مقاله توضیحاتی در مورد موتورهای فال هابر و موتورهای با سیم بندی لوزی ارائه می گردد.

......


حفاظت موتور، ایجاد چرخش در موتور القایی تکفاز

در این مقاله توضیحاتی در مورد حفاظت موتورها در مقابل بار اضافی ارائه می گردد.

......


قاعده کلی سرو AC، سافت استارتر

در این مقاله توضیحاتی در مورد قاعده کلی سرو AC ارائه می گردد.

......


موتور دیسکی، ثابت زمانی مکانیکی انواع موتورها

در این مقاله توضیحاتی در مورد موتورهای دیسکی و انواع آنها ارائه می گردد.

......


موتور القایی تکفاز، موتور القایی تکفاز دوخازنی

در این مقاله توضیحاتی در مورد موتور القایی تکفاز و موتور تکفاز دوخازنی ارائه می گردد.

......


صفحه بعدی1صفحه قبلی