کابل


دستورالعمل برقراری انشعاب مشترکین

در این مقاله توضیحاتی در مورد دستورالعمل برقراری انشعاب مشترکین ارائه می گردد.

......


کابل ترانسفورماتور به تابلو، تابلو pf

در این بخش توضیحات مختصری در مورد نحوه اتصال کابل ترانسفورماتور به تابلو ارائه می گردد.

......


اتصال کابل به ترانسفورماتور، حفاظت های ترانس

در این بخش توضیحات مختصری در مورد نحوه اتصال کابل ترانسفورماتور به تابلو ارائه می گردد.

......


ساختمان کابل ها، سیم لوله ای با عایق لاستیکی

در این مقاله توضیحات مختصری در مورد ساختمان کابل ها ارائه می گردد.

......


کابل با رشته های گرد، اصلی کردن سیم، فلش در شبکه

در این مقاله توضیحاتی در مورد کابل با رشته های گرد یا طناب سیمی ارائه می گردد.

......


جریان مجاز عبوری سیم، شناسایی سیم و کابل مرغوب

در این بخش توضیحات مختصری در مورد جریان مجاز عبوری سیم و کابل ارائه می گردد.

......


بست کابل و کابلشوها، غلاف کابل ها

در این مقاله توضیحات مختصری در مورد بست کابل و کابلشوها (سرسیم ها) ارائه می گردد.

......


مواد حفاظتی پوشش کابل، اتصال دو کابل هم سایز

در این مقاله توضیحاتی در مورد مواد حفاظتی و پوششی کابلها ارائه می گردد.

......


گودال کابل کشی، کابل کاغذی، کابل روی دیوار

در این مقاله توضیحات مختصری در مورد چگونگی نصب کابل بر روی دیوار ارائه می گردد.

......


بررسی کابل های روغنی و  کابل های گازی

کابل های روغنی در این بخش به صورت مختصر توضیح داده می شود.

......


ساختمان کابل، کابلکشی در کانال وزمین

در این مقاله توضیحات مختصری در مورد ساختمان کابل ها ارائه می گردد.

......


کابل های جریان مستقیم، خنک شونده با آب

در این بخش توضیحات مختصری در مورد کابل های جریان مستقیم ارائه می گردد.

......


نگاهی به کابل، غلاف کابل و کابل کشی سیستم cctv
در این بخش توضیحات مختصری در مورد کابل در نگاهی ساده ارائه می گردد. کابل(Cable) : به یک یا چند سیم یا طناب که در کنار هم یا به صورت بسته، به‌هم‌پیچیده یا به‌هم‌بافته ......

مقررات روکش کابل، نصب کابل، شناسایی سیم و کابل

در این بخش توضیحات مختصری در مورد مقررات روکش کابل ارائه می گردد.

......


جریان مجاز عبوری و افت ولتاژ در کابل

در این مقاله توضیحات مختصری در مورد افت ولتاژ در کابل و محاسبه سطح مقطع کابل ها ارائه می گردد.

......


صفحه بعدی12صفحه قبلی