ترانس


 چرا از ترانس های ولتاژ و جریان استفاده می کنیم

در این مقاله توضیحاتی در مورد اینکه چرا از ترانس های ولتاژ و جریان استفاده می کنیم ارائه می گردد.

......


کابل ترانسفورماتور به تابلو، تابلو pf

در این بخش توضیحات مختصری در مورد نحوه اتصال کابل ترانسفورماتور به تابلو ارائه می گردد.

......


مقایسه ترانسفورماتورها، مقره های اتکایی و بوشینگ

مقایسه ترانسفورماتورهای خشک، روغنی و هرمتیک در این بخش ارائه می گردد.

......


ترانسفورماتور، اجزای ترانسفورماتور

در این مقاله توضیحات مختصری در مورد ترانسفورماتور و انواع آن ارائه می گردد.

......


اتصال کابل به ترانسفورماتور، حفاظت های ترانس

در این بخش توضیحات مختصری در مورد نحوه اتصال کابل ترانسفورماتور به تابلو ارائه می گردد.

......


روغن های ترانس، تست های ضربه صاعقه ترانس

در این مقاله توضیحاتی در مورد روغن های مورد استفاده در ترانسفورماتورها ارائه می گردد.

......


پسماند مغناطیسی در ترانس، ترانس در پست زمینی

در این مقاله توضیحاتی در مورد تاثیر پسماند مغناطیسی در هسته ترانسفورماتور ارائه می گردد.

......


بروز عیب در ترانس، بوشینگ در تراسفورماتور

در این مقاله توضیحاتی در مورد شرایطی که می توانند باعث بروز عیب در ترانسفورماتور گردد ارائه می ......


تپ چنجر در ترانسفورماتور، حفاظت ترانسفورماتور

در این مقاله توضیحاتی در مورد تپ چنجرها در ترانسفورماتورها ارائه می گردد.

......


سیم با شلنگ قوی، تست سیم پیچ

سیم های با شلنگ قوی لاستیکی برای معادن:

......


شرایط نصب چند کابل با هم، اتصال کابل ترانس

در این مقاله توضیحات مختصری در مورد شرایط نصب چند کابل به موازات همدیگر از نظر اضافه بار ارائه می گردد.

......

صفحه بعدی1صفحه قبلی