رله


رله زمانی و انواع آن، رله زمانی بی متال

در این مقاله توضیحات مختصری در مورد رله زمانی و انواع آن با ساختمان رله زمانی موتوری ارائه می گردد.

......رله های زمانی نیوماتیکی، الکترونیکی و هیدرولیکی

در این مقاله توضیحات مختصری در مورد رله زمانی نیوماتیکی ارائه می گردد.

......


رله های کنترل آمپر سه فاز ، فتوسل و زمانی

در این بخش توضیحات مختصری در مورد رله کنترل آمپر سه فاز شیوا امواج و ویژگی های آن ارائه می گردد.

......


چگونگی کارکرد رله های کنترل فاز و under voltage

در این بخش توضیحات مختصری در مورد تنظیمات رله کنترل فاز ارائه می گردد.

......


اجزای مدارات قابل برنامه ریزی، رله های منطقی

در این بخش توضیحات مختصری در مورد اجزای مدارات فرمان در رله های قابل برنامه ریزی ارائه می گردد.

......


مقایسه رله کنترل بار و بی متال

در این بخش توضیحات مختصری در مورد مقایسه کاربرد رله کنترل بار و بی متال ارائه می گردد.

......


ساختمان رله بوخهلتس و رله دیستانس

در این مقاله توضیحاتی در مورد کارکرد و چگونگی عملکرد رله بوخهلتس ارائه می گردد.

......


رله حفاظتی، رله های با دیسک مغناطیسی

ر این مقاله توضیحاتی در مورد شیوه کارکرد انواع رله های حفاظتی ارائه می گردد.

......


صفحه بعدی1صفحه قبلی